Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet

Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet

Od skromnih početaka potkraj 1994. godine do danas Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru izrastao je u respektabilnu obrazovnu i znanstvenu ustanovu čija se djelatnost temelji na obrazovanju i istraživanju na području prirodnih i biotehničkih znanosti, ali i očuvanju ruralnoga područja, ravnoteže u okolišu i tradicijskih vrijednosti.

Iako početci obrazovanja i istraživanja u poljoprivredi na području Hercegovine datiraju od pedesetih godina XX. stoljeća kada je utemeljen Duhanski institut u Mostaru, a nešto kasnije i Viša poljoprivredna škola koja je obrazovala prve inženjere agronomije, temelji sustavnoga visokoškolskog obrazovanja i istraživanja na ovome području postavljeni su u travnju 1994. kada je Senat Sveučilišta u Mostaru donio odluku o utemeljenju Agronomskoga fakulteta koji je počeo raditi 1. listopada iste godine.

Prvi naraštaji studenata upisan je 1994./1995. akademske godine na studij općega smjera koji je bio sinteza više disciplina iz područja poljoprivrede, a trajao je osam semestara uključujući praktikum, laboratorij i terensku nastavu. Tadašnji nastavni plan i program u potpunosti je bio usklađen s referentnim studijem na Agronomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a zahvaljujući angažmanu njihovih profesora i suradnika od početka je osiguran i kvalitetan nastavni proces na novoutemeljenome fakultetu u Mostaru.

S vremenom se nastavni plan i program mijenjao, nadopunjavao i prilagođivao potrebama domaće poljoprivredne prakse. Promjene su pratile razvoj poljoprivredne znanosti i proizvodnje u regiji i svijetu, ali i održavale želju znanstveno-nastavnoga osoblja Fakulteta za prilagodbom studijskih programa najnovijim spoznajama kako bi studenti i budući stručnjaci dobili najnovije spoznaje i potpuno bili spremni za posao koji ih očekuje. Sukladno reformi visokoga obrazovanja Fakultetsko je vijeće na svojoj 63. sjednici, održanoj 21. siječnja 2005., prihvatilo preustroj studijskih programa prema Bolonjskoj deklaraciji i strukturi 3+2+3, što uključuje preddiplomski studij u trajanju od tri godine (prvostupnik, bachelor), diplomski studij u trajanju od dvije godine (magistar struke) i poslijediplomski, doktorski studij u trajanju od tri godine (doktor znanosti).

Novi preustroj studijskih programa u središte pozornosti stavlja studenta, a organiziran je po sustavu „jednosemestralnih modula“ radi povećanja kvalitete nastave i skraćivanja prosječnoga vremena studiranja. Prema reformiranome programu svi studenti prve godine preddiplomskoga studija rade po istovjetnome planu i programu, nakon čega se u drugoj godini opredjeljuju za jedan od smjerova: agroekonomika, bilinogojstvo, opći smjer ili zootehnika. Novi se studijski programi temelje na promicanju europske dimenzije u visokome obrazovanju i pridonose mobilnosti studenata i nastavnika te se od 2005./2006. akademske godine upisuju preddiplomski (Bs), a od 2008./2009. diplomski (Ms) studiji.

Od 2007./2008. akademske godine Fakultet je bogatiji za novi studijski program – preddiplomski studij prehrambene tehnologije, čijim se uvođenjem mijenja i ime Fakulteta u Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet. Preddiplomski studij prehrambene tehnologije nastao je kao odgovor na rastuće potrebe tržišta za ovom vrstom visokostručnoga kadra, ali i kao rezultat želje da se na Fakultetu zaokruži proces obrazovanja mladih stručnjaka i budućih proizvođača hrane kojima se od akademske 2012./2013. godine omogućuje nastavak obrazovanja na diplomskome studiju prehrambeno inženjerstvo.

Usporedo s promjenama nastavnoga plana i programa iz godine u godinu povećavao se i broj studenata zbog čega je nekadašnji prostor u zgradi bivšega Đačkog doma postao pretijesan za narasle potrebe Fakulteta koji je na toj lokaciji bio limitiran kako brojem i veličinom pojedinih prostorija, posebice praktikuma i laboratorija te predavaonica, tako i nepostojanjem vlastitoga pokušališta. Nova stranica u razvoju Agronomskoga i prehrambeno-tehnološkog fakulteta otvorena je 2008. godine preseljenjem u novi, vlastiti prostor koji je izgrađen donacijama Vlade Republike Hrvatske u krugu nekadašnjega Agronomskog instituta. Fakultet je na korištenje dobio 1518,84 metara četvornih laboratorijskoga, učioničkoga i drugih prostora te znatno bolje uvjete za znanstvenoistraživački i stručni rad. Od 2008. godine Fakultet raspolaže i vlastitim pokušalištem u Rodoču, površine 213 ha, u kojemu se provodi redovita praktična nastava, ali i znanstvena istraživanja s područja agronomije i zaštite okoliša. U tim istraživanjima uz djelatnike sudjeluju i studenti koji dio dobivenih rezultata istraživanja rabe za završne, odnosno diplomske radove.

Tijekom nepunih dvadeset godina svoga postojanja, s različito ustrojen i pod različitim imenima, Fakultet je školovao brojne stručnjake poput diplomiranih inženjera (visoka stručna sprema) i inženjera (viša stručna sprema), ali i znanstvenika s akademskim stupnjevima magistara i doktora znanosti na poslijediplomskome studiju koji je organiziran od akademske 2004./2005. godine. Kroz nastavni proces Fakulteta prošlo je više od tisuću studenata, od kojih je veći broj diplomirao i stečeno znanje prenio u praksu. Od osnutka do danas na Agronomskome i prehrambeno-tehnološkom fakultetu ukupno su diplomirala 282 studenta, završni je rad obranilo 179 studenata dok su VI. stupanj završila 144 studenta. Dio njih svoje je školovanje nastavio kako bi stekao akademsko zvanje magistra ili doktora znanosti na ovome ili na drugim fakultetima i sveučilištima u BiH i inozemstvu. U istome razdoblju na Agronomskome i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru u akademsko zvanje i čast magistra znanosti promovirano je 7 kandidata, a u zvanje i čast doktora znanosti njih 12. Oni su pokazatelj prave vrijednosti onoga što djelatnici Fakulteta rade i daju obrazujući mlade naraštaje poljoprivrednih stručnjaka, a ujedno su i neprocjenjiv izvor informacija o mogućnostima daljnjega poboljšanja rada na Agronomskome i prehrambeno-tehnološkom fakultetu.

Znanstveni i stručni rad organiziran je u jedanaest zavoda koji kadrovski iz dana u dan jačaju postajući tako sposobni za veće istraživačke zahvate na području prirodnih i biotehničkih znanosti. Nakana je Fakulteta dodatno ojačati znanstvenoistraživački profil i znanstvenu aktivnost angažiranjem mladih znanstvenika koji se uključuju u nastavu i znanstvenoistraživački rad. Istraživanjima koja su se provodila ili se provode u okviru znanstvenih (i ostalih) projekata na Fakultetu prate se zbivanja u svjetskoj znanosti te se održava neprekidna suradnja s domaćim gospodarstvom. Budući da je znanstvenoistraživački rad nedjeljiv od nastavnoga, on je i stalna osnova za inoviranje nastavnih programa i reprodukciju znanstvenoga kadra. Provedena istraživanja znatno su pridonijela unaprjeđenju poljoprivredne znanosti i rješavanju nekih problema domaće poljoprivredne proizvodnje, a znanstveni radovi, nastali na temelju tih istraživanja, objavljeni su u respektabilnim domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, što dodatno potvrđuje njihovu kvalitetu i važnost.

Od svoga osnutka Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru jača stručnu i znanstvenu suradnju s referentnim fakultetima i institucijama iz regije. Posebno vrijedi istaknuti suradnju s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku čiji su profesori i suradnici od početka aktivno uključeni kako u nastavni, tako i u znanstvenoistraživački proces našega fakulteta. Suradnju dodatno osnažuje provođenje Bolonjske deklaracije. Uz navedene, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru surađuje sa svim fakultetima agronomije i prehrambene tehnologije iz BiH te Fakultetom za kmetijstvo Univerziteta u Mariboru, a uspostavljena je i suradnja s University of Life Science iz Norveške te Fachhochschule Weinstephan iz Njemačke. Zbog povećanja opsega i intenziteta kontakata i suradnje s inozemnim znanstveno-nastavnim institucijama te zbog prepoznate potrebe za internacionalizacijom Fakulteta i njegove međunarodne prepoznatljivosti od 1998. godine uvedena je i funkcija prodekana za znanost i međunarodnu suradnju.

U okviru svojih skromnih financijskih mogućnosti, samostalno ili u suradnji s ostalim članicama Sveučilišta u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru organizira i znanstvene simpozije s međunarodnim sudjelovanjem, različite stručne radionice i okrugle stolove čiji se rezultati redovito publiciraju u zbornicima radova, publikacijama i zaključcima. Izdavačka djelatnost Agronomskoga i prehrambeno-tehnološkog fakulteta rezultat je znanstvene i stručne aktivnosti njegovih djelatnika i kao takva od osnutka je pridonosila njegovu razvitku i afirmaciji. Obuhvaća objavljivanje udžbenika i znanstvenih knjiga namijenjenih ponajprije studentima, ali i znanstvenicima i stručnjacima u praksi. U nepunih dvadeset godina tiskano je 17 udžbenika koji su dodatno obogatili inače skroman knjižni fond Fakulteta, a studentima omogućili lakši pristup literaturi. Djelatnici Agronomskoga i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru održavaju i stručna predavanja čiji je cilj popularizacija poljoprivredne struke, očuvanje ruralnoga područja, ravnoteže u okolišu i tradicijskih vrijednosti područja u kojemu djeluju.

Nastavna i znanstvena djelatnost na Agronomskome i prehrambeno-tehnološkom fakultetu odvijala se sukladno Zakonu o Sveučilištu u Mostaru do 21. travnja 2012., a nakon toga usklađena je s novim Zakonom o visokome obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije, zatim sukladno sveučilišnomu Statutu i Statutu Fakulteta. Fakultetom upravlja dekan uz pomoć prodekana za nastavu i prodekana za znanost i međunarodnu suradnju, a stručno tijelo predstavlja Fakultetsko vijeće koje čine svi redoviti i izvanredni profesori, docenti te nastavnici i suradnici izabrani u nastavna i suradnička zvanja, kao i predstavnici studenata. Studentske predstavnike bira fakultetska podružnica Studentskoga zbora i oni su punopravni članovi Fakultetskoga vijeća koji aktivno sudjeluju u donošenju svih odluka.

http://aptf.sum.ba/

FOTO

Vezane novosti

SVE-MO TV

Trenutno nema sadržaja.