Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

„Nije stvar u riječima, nego u onom što one stvarno kazuju ili što bi htjele da kažu; znači – u namjerama koje imamo upotrebljavajući ih, u smislu koji im dajemo kad ih izgovorimo ili pišemo...“ (Ivo Andrić, Znakovi pored puta)

Postojanje i neprekidni rast Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru kroz proteklih pedeset tri godine najpotpunije svjedoči o afirmaciji uloge namijenjene ovoj visokoškolskoj ustanovi, o ispunjenosti njezine obrazovne i znanstvene funkcije. A sve je počelo daleke 1959. godine. Zakonom Izvršnog vijeća NR BiH (Službeni list NR BiH od 11. 11. 1959. godine) kojim je utemeljena Visoka tehnička škola mašinske struke (VTŠ MS), preteča današnjega Fakulteta. Iz spomenutoga zakona, kao i iz naše stvarnosti, vidljivo je da je od početka pa do danas Fakultet bio usko povezan s gospodarstvom i ukupnim društvenim okružjem tako da su njegovu fizionomiju i napredak uvjetovale aktualne potrebe razvitka Mostara, Hercegovine i šire regije. O tome najbolje svjedoči prvi i današnji nastavni plan i program studija, ali i činjenica da je velik dio nastavnoga i asistentskoga kadra angažiran iz kombinata „SOKO“. Nije nebitno spomenuti da se nakon kvalifikacijskoga ispita u prvu školsku godinu 1959./1960. upisalo 46 polaznika i svi su bili iz proizvodnoga ciklusa.

Nakon osnivanja ova je ustanova doživljavala različite transformacije te organizacijske i pravne ustroje. Godine 1976. postaje samostalnom visokoškolskom ustanovom pod imenom Mašinski fakultet u sastavu tadašnjega Univerziteta „Džemal Bijedić“. Godine 1992. Fakultet mijenja ime u Strojarski fakultet.

Svjesni činjenice kako je sustav obrazovanja s jedne strane u uskoj vezi s tehnološkim razvitkom, a s druge strane sa društvenim promjenama koje se neminovno stalno događaju u svijetu, Fakultet je akademske 2002./2003. godine okrenuo novu stranicu svoje povijesti. Pokrenut je studij računarstva uz postojeći studij strojarstva, što je uvjetovalo i promjenu naziva fakulteta u Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Danas, kad je svijet ovisan o tehnici, više nego ikada dolazi do izražaja svrsishodno i pravodobno prilagođivanje visokoga obrazovanja potrebama društva općenito. Otvaranjem studija računarstva i osuvremenjivanjem studija strojarstva, poštujući načela Bolonjske deklaracije, Fakultet u kontinuitetu nastoji odgovoriti izazovima nadolazećega vremena.

Dostignuti stupanj razvitka u izobrazbi, istraživanjima i pružanju usluga svrstao je Fakultet u red respektabilnih obrazovnih i znanstvenih ustanova, i to ne samo na lokalnoj razini nego i u međunarodnim relacijama.

Prihvaćajući spoznaju da su međunarodne znanstvene konferencije u suvremenome svijetu jedan od osnovnih načina globalnoga prijenosa znanja i tehnologija s jedne i kristalizacijska točka povezivanja i međusobnoga oplemenjivanja znanosti i gospodarstva s druge strane, Fakultet je postao prepoznatljiv i cijenjen po organiziranju konferencija – počevši još od prvih kao što je „Proučavanje i mjerenje rada“ (1979.) do već afirmirane „Upravljanje poslovnim sustavnima – UPS“ (prva 1997. godine) u suradnji s međunarodnom asocijacijom DAAAM International Vienna iz Beča.

„Svi ljudi traže sreću, sa manje ili više snage i uporstva, a najviše izgleda da je nađu i sačuvaju imaju oni koji je traže u zajedničkoj sreći što većeg broja ljudi sa kojima ih život vezuje.“ (Ivo Andrić, Znakovi pored puta)

Danas Fakultet strojarstva i računarstva kao registrirana visokoškolska institucija u okviru Sveučilišta u Mostaru svoju ulogu realizira kroz tri edukacijska ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski) i istraživanja čiji je cilj oplemenjivanje procesa obrazovanja i provedba rezultata u gospodarstvu.

Znanju se na Fakultetu pristupa kao glavnomu resursu koji se dijeljenjem uvećava i obnovljivom izvoru čiji se potencijali rabe za održavanje konkurentne prednosti na tržištu. Sinergija ideja, znanja i novih tehnologija primjenjiva u obrazovnome i znanstvenoistraživačkome procesu koja rezultira inovativnim gospodarstvom put su potpunije afirmacije Fakulteta kao kompetentne visokoškolske ustanove. Suvremeni smjerovi razvoja i tržišnoga gospodarstva nametnuli su i na FSR-u potrebu izraženijega i učinkovitijega povezivanja znanstvenoistraživačkoga rada i sustava obrazovanja na svim razinama.

U više od pedeset godina bogate tradicije jasno se kristaliziraju dva povijesna razdoblja u razvoju i izrastanju FSR-a, koji kao važne odrednice determiniraju mjesto i ulogu Fakulteta u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Prvo razdoblje od 1959. do 1990. karakteriziraju dva obrazovna stupnja i razvijen poslijediplomski studij, kao i izradba i obrana doktorskih disertacija. U tom je okviru FSR bio prepoznatljiv po usmjerenjima (proizvodno strojarstvo, konstrukcije, zrakoplovstvo) i vrlo razvijenim znanstvenoistraživačkim radom realiziranim kroz mnoštvo projekata. Osnovne značajke toga razdoblja bile su:

 • uska povezanost znanosti i obrazovanja s produktivnošću rada u gospodarstvu (Soko, Unis, Energoinvest, Igman, Industrija alata Trebinje…)
 • proces utvrđivanja znanstvenih potreba ostvarivao se neposrednom suradnjom svih čimbenika u tome procesu (oko 30% dohotka ostvarivano je iz suradnje)
 • postojala je i stalno se unapređivala funkcionalna veza između obrazovanja, znanosti i proizvodnje (Fakultet postaje središte proizvodnoga strojarstva u bivšoj državi; organizator priznatoga međunarodnog simpozija „PROMJER“ i sl.)
 • djelovanjem sveučilišnoga nastavnika učinkovito su integrirane znanstvene i nastavne aktivnosti (od 65 zaposlenih većina je nastavno osoblje)
 • kvalitetni kadrovi iz neposredne proizvodnje uključivani su u nastavnu djelatnost
 • politikom oslanjanja na vlastite kadrove i uspješnom strategijom opremanja laboratorija najsuvremenijom opremom Fakultet se afirmirao kao prestižna visokoškolska ustanova na području bivše države.

Vrijeme od 1990. do danas drugo je razdoblje u razvoju FSR-a. Karakterizira ga tri obrazovna ciklusa (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski) i više usmjerenja (dizajn konstrukcija, proizvodno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, mehatronika, sigurnost i zaštita na radu). Ostale su značajke toga razdoblja:

 • kadrovski potencijal smanjen uz visoku razinu moralnoga digniteta (posljedice ratnih zbivanja minimalne su)
 • nedovoljno brzo i učinkovito opremanje Fakulteta (osim ratnih posljedica na djelu je i neodgovarajuća društvena klima kada je posrijedi financiranje visokoga obrazovanja i znanosti)
 • prilično uspješna provedba načela Bolonjske deklaracije
 • visoka razina iskoristivosti komparativnih prednosti – uvjet uspješnosti rada FSR-a (dugogodišnja tradicija u području strojarstva, iskustvo nastavnoga kadra)
 • u godinama s početka ovoga stoljeća, zahvaljujući planskoj nabavci dijela opreme za istraživanje i kompjuterizaciji nastavnoga procesa i istraživačke djelatnosti, na FSR-u se intenzivira znanstvenoistraživački rad, što je rezultiralo povećanim brojem znanstvenoistraživačkih projekata (u razdoblju od 2007. do 2012. realizirano je 39 projekata, obranjeno 9 doktorskih disertacija i više magistarskih radova)
 • kao važno priznanje za ukupnu djelatnost FSR-a (zajedno s Mašinskim fakultetom Sarajevo) izabran je na međunarodnome javnom pozivu kao nositelj izradbe Strategije razvoja industrije u FBiH
 • FSR postaje nositeljem aktivnosti na razini Sveučilišta na osiguranju kvalitete i kompjuterizacije nastavnoga procesa u svim njegovim segmentima.

Povijest Fakulteta strojarstva i računarstva obilježena je i vrlo bogatom i plodnom izdavačkom djelatnošću. U mnoštvu udžbenika, stručnih knjiga i znanstvenih publikacija ističu se i monografska izdanja koja prate stasanje i rast Fakulteta:

 • Naših dvadeset godina (1959. – 1979.)
 • Mašinski – Strojarski fakultet u Mostaru (1959. – 1989.)
 • Četrdeset godina Strojarskog fakulteta u Mostaru (1959. – 1999.)
 • [50: fsr_mo] Pedeset godina Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (1959. – 2009.)

Za potpunije spoznavanje unutarnje strukture Fakulteta i njegovih značajkā važne su publikacije pod nazivom „ECTS vodič studija“ među kojima se ističe Informacijski paket ECTS vodič kroz preddiplomske i diplomske studije.

Vizija FSR je postati modernom, autoritativnom visokoškolskom institucijom koja će biti uključena u zajednički visokoškolski europski prostor, što uključuje spremnost za razmjenom rezultata istraživanja te isticanje želje za partnerstvom s različitim gospodarskim subjektima.

U realnome vremenskom roku, FSR će obrazovati studente spremne za dizajn proizvoda i suvremenu proizvodnju, koji će svojim znanjima povećavati konkurentnost gospodarskih subjekata na globalnome tržištu.

http://fsre.sum.ba/naslovnica/

FOTO