Senat Sveučilišta

Senat Sveučilišta

Senat Sveučilišta – stručno vijeće Sveučilišta koje čine: rektor, prorektori, dekani fakulteta i akademije, te predstavnici studenata.