Misija i vizija

Misija i vizija

Misija

Sveučilište u Mostaru svoju misiju temelji na zadaćama  koje su definirane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Mostaru te Zakonom o visokom obrazovanju. Sveučilište ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad te razvija umjetničko i tehnološko stvaralaštvo. Uz provođenje preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediolomskoga obrazovanja utemeljenog na znanstvenim, umjetničkim i razvojnim istraživanjima, zadaća je Sveučilišta i prijenos znanja na gospodarstvo i društvo općenito.
Sveučilište donosi strateške odluke za poticanje razvoja znanosti, nastavnoga programa, stručnoga rada i razvojnih planova prema vanjskim partnerima u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju. Sveučilište osigurava i provodi mehanizme za mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa uz stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoga, nastavnoga, umjetničkoga i stručnog rada.

Svoju misiju Sveučilište u Mostaru temelji na trima osnovnim značajkama:
obrazovanju - zasnovanu na izvrsnosti koje je kroz nastavni i istraživački proces usredotočeno na studente na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju pripremajući ih za visokostručne, samoincijativne i produktivne stručnjake u njihovim postojećim i budućim aktivnostima.
znanstveno-istraživačkom radu - utemeljenu na izvrsnosti i integriranome u obrazovnom procesu na svim razinama radi osposobljavanja novih naraštaja istraživača sposobnih za rad u međunarodnome istraživačkom prostoru.
razvoju zajednice - zahvaljujući obrazovnom, umjetničkom i znanstveno-istraživačkom radu Sveučilište je osnovni pokretač ukupnoga gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka kako na području regije u kojoj djeluje, tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini; svojim djelovanjem Sveučilište promiče očuvanje i promoviranje povijesnoga i kulturnoga nasljeđa zajednice iz koje potječe na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Vizija

Sveučilište u Mostaru bit će razvijeno u suvremenu visokoobrazovnu ustanovu uključenu u europski visokoobrazovni i istraživački prostor te će zahvaljujući jakoj povezanosti znanstvenoistraživačkoga i obrazovnoga procesa provoditi kvalitetnu i učinkovitu izobrazbu zasnovanu na rezultatima učenja i koncepciji cjeloživotnoga učenja.
Sveučilišni obrazovni proces treba biti prepoznatljiv po izvrsnosti na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini
Znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu temeljit će se na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na poslijediplomskim studijima.
Zahvaljujući novim idejama i tehnološkim rješenjima, kritičkomu promišljanju i kreativnosti, Sveučilište će postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa društvene zajednice iz koje je nastalo