Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet u Mostaru pridružuje se sveučilišnoj obitelji 2011. godine. Otvaranje ovakvoga fakulteta imalo je strateško značenje kako za Sveučilište, tako i za zdravstveni sustav uopće. Njegovo je poslanje školovanje i osposobljavanje stručnjaka kompetentnih za istraživanje, razvoj, pripremu, čuvanje, rukovanje i distribuciju lijekova, odnosno pružanje usluga na svim područjima farmaceutske djelatnosti. Studiji farmacije u Bosni i Hercegovini postoje na sveučilištima u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci. Međutim broj magistara farmacije što su ih iznjedrili spomenuti fakulteti nije bio dovoljan da bi zadovoljio potrebe i zahtjeve brzoga razvoja farmaceutske industrije te se javio deficit ovih stručnjaka pa su nerijetko „posuđivani“ iz zemalja u okruženju ili je njihov posao obavljao needucirani kadar.

Sveučilište u Mostaru jedino je bosansko-hercegovačko sveučilište s hrvatskim planom i programom i nastavom na hrvatskome jeziku, a s obzirom na nedostatak magistara farmacije te teritorijalni i politički ustroj nametnula se potreba za Farmaceutskim fakultetom i na Mostarskome sveučilištu. Već je ranije postojala inicijativa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Medicinskoga fakulteta u Mostaru da se osnuje Farmaceutski fakultet, a podržavale su je županije, osnivači Sveučilišta u Mostaru, no zbog objektivnih razloga nije realizirana. Ponovna inicijativa o pokretanju Farmaceutskoga fakulteta dolazi u vrijeme kada se javlja deficit magistara farmacije u županijama s hrvatskom većinom. Nastojanja i napori najposlije su urodili plodom kada je Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru na prvoj konstituirajućoj sjednici 10. svibnja 2011. donijelo Odluku o osnivanju Farmaceutskoga fakulteta. Nakon pribavljene suglasnosti županija, osnivača Sveučilišta u Mostaru, te upisa u sudski registar Farmaceutski fakultet pravno postoji od srpnja 2011. godine.

Koncepcija razvitka i misija Sveučilišta u Mostaru oslanja se na tradiciju europskih sveučilišta, posebice onih u Republici Hrvatskoj, što znači da su nastavni planovi i programi usuglašeni s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstvenoistraživačkoj orijentaciji Farmaceutski fakultet osigurava kvalitetu i istovrsnost studija s Farmaceutskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te usporedivost sa sličnim programima u Europi. Tako nastavni plan i program Farmaceutskoga fakulteta prati osnovnu ideju koja u konačnici štiti Farmaceutski fakultet od negativnih učinaka nesređenosti intelektualnoga prostora u Bosni i Hercegovini. Farmaceutski fakultet nudi program koji je usmjeren na studenta, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja moderna farmacija. Cilj je Fakulteta osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika, koji će pridonositi zdravstvenoj zaštiti pacijenata služeći se sredstvima i metodama farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. 

Novoutemeljenomu fakultetu nesebičnu su pomoć pružili Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti te Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Omogućili su prostor i nastavni kadar za izvođenje nastave, što je bilo ključno za prve korake i razvoj Fakulteta. Danas se dio nastave i laboratorijskih vježbā, koji je vezan za medicinske predmete, izvodi na Medicinskome fakultetu, dok se ostala nastava izvodi u predavaonicama i laboratorijima FPMOZ-a u Mostaru. Naravno, razmišlja se i o samostalnome objektu za Farmaceutski fakultet. Nadamo se i vjerujemo da će se to uskoro i ostvariti.

Nastavu na Farmaceutskome fakultetu održavaju nastavnici sa Sveučilišta u Mostaru. Riječ je o dvadesetak mladih i ambicioznih osoba koje omogućuju da se nastavni proces odvija u skladu s postavljenim ciljevima i zacrtanim planom. Farmaceutski fakultet sklopio je ugovor o suradnji i s Farmaceutskim fakultetom u Zagrebu. Vodstvo i profesori toga fakulteta pružili su nam veliku potporu. Ne smije se zaboraviti ni druge profesore bez kojih bi izvođenje nastave i stvaranje kvalitetnoga domaćeg kadra bilo nemoguće.

U akademskoj 2011./2012. godini na Farmaceutski fakultet upisano je 20 studenata. Prvi naraštaj magistara farmacije očekuje se za četiri godine. Svi će se oni, zbog zahtjeva tržišta rada, odmah nakon završetka studija moći zaposliti. I u akademskoj 2012./2013. godini upisano je 20 studenata te 2 studenta iz Republike Hrvatske. Studij čine 52 obvezna kolegija sa seminarima i/ili vježbama iz obveznih kolegija. Diplomski studij farmacije provodi se kao jedinstveni studij i traje 5 godina, odnosno 10 semestara, a pohađa se kao redoviti studij. Zasebnu cjelinu čini stručna praksa koja se odvija kroz sve studijske godine. Nastavni planovi sadrže ECTS bodovni sustav (European Credit Transfer System) koji će omogućiti mobilnost studenata i nastavnika u usklađenome sustavu visoke naobrazbe u Europi. Ukupne obveze studenta u nastavi mogu biti najviše 30 sati tjedno. Student koji završi redoviti program Farmaceutskoga fakulteta osigurava za 10 semestara 300 ECTS bodova ili 30 ECTS bodova po semestru. Obranom završnoga diplomskog rada stječe naziv magistra farmacije.

Iako je Farmaceutski fakultet na početku svoga puta, makar je financijski i prostorno ograničen, entuzijazma ne nedostaje ni u nastavnika ni u studenata. Silnim trudom, zalaganjem i voljom studenata Farmaceutskoga fakulteta u Mostaru svjetlo dana ugledao je i studentski list Placebo. Također se počela opremati i knjižnica Farmaceutskoga fakulteta, naravno u skladu s trenutačnim uvjetima i mogućnostima. Budućnost i napredak Fakulteta ovise o osiguranju kvalitete studiranja koja nije moguća bez vlastitoga prostora, stvaranja nastavnoga kadra, znanstvenoistraživačke djelatnosti i međunarodne suradnje. Stoga se u ovome ključnome razvojnom trenutku nadamo potpori svih relevantnih institucija koje mogu pomoći da se glavni ciljevi Farmaceutskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru ostvare.

http://farf.sum.ba/

FOTO

Trenutno nema fotografija.

Vezane novosti

Trenutno nema sadržaja.

SVE-MO TV

Trenutno nema sadržaja.